ثبت مشاور

دانلود رايگان قسمت 1 تا آخر سلام بمبئی

تاریخ : 1401.06.24
نظرات : 0

کامپيوتر من : يکي از پر بيننده ترين سريال هاي نمايش خانگي ، با عنوان سريال سلام بمبئی قسمت اول تا قسمت آخر هم اکنون ، آماده براي دانلود و پخش است . اين مجموعه نمايشي ، مخاطب خود را غافلگير مي کند و همين امر ، موجب شده تا بينندگان اين سريال ، براي دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال سلام بمبئی لحظه شماري نمايند .
سریال سلام بمبئی با کارگردانی قربان محمدپور منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر عاشقانه برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401        

موضوع : عاشقانه       

مدت زمان :  50 

رده سنی : خانواده / بزرگسال     

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال سلام بمبئی

 

قسمت اول 1 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 

 

دانلود قسمت اول سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت اول 1

 

  

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت دوم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت دوم 2 

 

  

 

قسمت سوم 3 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سوم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت سوم 3

 

  

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت چهارم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت چهارم 4

  

 

 

قسمت پنجم 5 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

 

دانلود قسمت پنجم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت پنجم 5

 

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

 

دانلود قسمت ششم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت ششم 6 

 

 

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

سريال سلام بمبئی قسمت هفتم 7 

 

  

 

 

قسمت هشتم 8 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هشتم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت هشتم 8

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت نهم 9

  

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

سريال سلام بمبئی قسمت دهم 10 

 

  

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت یازدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

سريال سلام بمبئی قسمت يازدهم 11 

 

 

  

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 سريال سلام بمبئی قسمت دوازدهم 12

 

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت سيزدهم 13

 

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت چهاردهم 14

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت پانزدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

سريال سلام بمبئی قسمت پانزدهم 15 

 

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 سريال سلام بمبئی قسمت شانزدهم 16

 

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت هفدهم 17

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 سريال سلام بمبئی قسمت هجدهم 18

 

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت نوزدهم 19 

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت بيستم 20 

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت بيست و يکم 21 

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

سريال سلام بمبئی قسمت بيست و دوم 22 

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 سريال سلام بمبئی قسمت بيست و سوم 23

 

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت بيست و چهارم 24

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال سلام بمبئی - دانلود سریال سلام بمبئی قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سلام بمبئی با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سلام بمبئی

 

 

 سريال سلام بمبئی قسمت بيست و پنجم 25

 

 

 

خلاصه سریال سلام بمبئی

 

سریال سلام بمبئی ، در رابطه با ماجراهای عاشقانه ای است که میان دختر هندی و پسر ایرانی اتفاق می افتد و به علت راضی نبودن خانواده دختر ، اتفاقات بسیاری رخ داده و ....

 

 

بازیگران مجموعه سلام بمبئی

 

 

محمد رضا گلزار ، بنیامین بهادری ، دیا میرزا و... در کنار چهره‌های جدید ، در سریال سلام بمبئی هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال سلام بمبئی

تاکنون 15 قسمت از این مجموعه به نگارش درآمده است و 5 قسمت دیگر باقی مانده که باید حاضر کنیم تا بتوانیم پس از دریافت مجوز پیش تولید را آغاز کنیم . محمدپور در پاسخ به این پرسش که آیا بازیگران فیلم «سلام بمبئی» در پروژه شبکه نمایش خانگی حضور دارند یا نه ، اظهار کرد: با برخی از بازیگران هند صحبت کرده و در واقع از آنها تایید گرفتهایم اما برای عقد قرارداد با بازیگران ایرانی و هندی باید مجوز شود تا بتواند برنامه های خود را از دست بدهد. وی در پایان با اشاره به اینکه این پروژه در ایران و هند جلوی دوربین استفاده می شود ، باعث کرد: 5 تا 6 قسمت از این مجموعه در هند اتفاق نمی افتد که برای تصویربرداری باید به آنجا سفر کنیم اما اگر کار را در ایران کلید کنید یا هند مشخص کنید نیست فیلم سینمایی «سلام بمبئی» محصول مشترک ایران و هند به کارگردانی و نویسندگی قربان محمدپور و تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی محصول سال 1394 است و قرار بود فصل دوم آن نیز به تولید برسد اما به دلیل مشکلات کرونا میسر نشد . ‎به گزارش روابط عمومی پروژه؛ سریال «سلام بمبئی» که اولین سریال مشترک ایران و هند است و در دو فصل و ۲۲ قسمت و به زبان های انگلیسی و فارسی برای پلتفرم های ایران و هند تولید می‌شود. ‎‏Tutu Sharma و کمپانی بالیوودی Echelon که تهیه‌کنندگی این سریال را در هند برعهده دارد خبر از پخش این سریال از نتفلیکس هند داده‌اند. با توجه به جمعیت یک و نیم میلیاردی هند نتفلیکس در یک سال گذشته تولیدات زیادی در هند داشته است. ‎فصل اول سریال در هند و فصل دوم آن در ایران فیلمبرداری خواهد شد و جواد نوروزبیگی تهیه کنندگی این سریال را بر عهده دارد. ‎قربان محمدپور کارگردان سریال پیش از این دو فیلم «سلام بمبئی» و «دختر شیطان» را در بالیوود ساخته و با بازیگران مطرح هندی چون جکی شروف، گلشن گروور، پونم دهلون و دیا میرزا همکاری داشته است.

 

 

 

 

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا