ثبت مشاور

دانلود رايگان قسمت 1 تا آخر پدر خوانده ، مافیا

تاریخ : 1401.07.22
نظرات : 0

کامپيوتر من : يکي از پر بيننده ترين سريال هاي نمايش خانگي ، با عنوان سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت اول تا قسمت آخر هم اکنون ، آماده براي دانلود و پخش است . اين مجموعه نمايشي ، مخاطب خود را غافلگير مي کند و همين امر ، موجب شده تا بينندگان اين سريال ، براي دانلود قسمت اول تا قسمت آخر سريال پدر خوانده ، مافیا لحظه شماري نمايند .
سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با کارگردانی سعید ابوطالب منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر هیجانی / معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1401       

موضوع : هیجانی / معمایی      

مدت زمان :   60

رده سنی :   بزرگسال / خانواده  

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

قسمت اول 1 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت هفدهم 17 

 

دانلود قسمت هفدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا - دانلود سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال پدر خوانده ، مافیا قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

 

 

خلاصه سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 یک سناریو هیجان انگیز ۱۱ نفره شامل دو مافیا و یک پدرخوانده قدرتمند و هفت شهروند و یک نوستراداموس! "پدرخوانده" سناریوی بازی حرفه ای مافیاست. 

این بازی برای رئالیتی شوی پدرخوانده یازده نفره و با نقش های زیر انجام می شود:

نقش مستقل : نوستراداموس / تیم مافیا : پدرخوانده ، ماتادور ، ساول گودمن / شهروندها : دکتر واتسون ، لئون (حرفه ای) ، همشهری کین ،کنستانتین و شهروندان ساده
 در این بازی پنج کارت حرکت آخر وجود دارد بنام های :  سکوت بره ها / دستبند / افشای هویت / ذهن زیبا / تغییر چهره (face off)

گروه مافیا: پدرخوانده . ماتادور . ساول گودمن

شهروندان: کنستانتین . لئون حرفه‌ای . همشهری کین . دکتر واتسون

نقش مستقل: نوستراداموس

 

 

بازیگران مجموعه رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

 

 

کامبیز دیرباز گردانندگی را بعهده دارد و بازیگران زیادی از جمله بهترین بازیگران مجموعه شب های مافیا نیز حضور دارند از جمله : مجید واشقانی / امیرعلی نبویان / بهاره افشاری / حسین سلیمانی / بهنام تشکر / ترلان پروانه / پژمان بازغی / امیر حسین رستمی / امیر مهدی ژوله / کامران تفتی / علی صبوری / سمیرا حسن پور/ بیژن بنفشه خواه / شکیب شجره / عباس غزالی / سیما تیرانداز / صحرا اسدالهی / امیر حسین مدرس / معین ضد ( زندی ) / سید جواد هاشمی / سپند امیر سلیمانی / کمند امیرسلیمانی / حدیث میر امینی / فرزاد حسنی / باربد بابایی / علی صالحی / ارسلان قاسمی / السا فیروز آذر / محمد نادری / میثم درویشان پور / شیدا یوسفی / امیر کربلایی زاده / هومن خیاط / نیکی میربها / ابوالفضل همراه / کیمیا بابایان / مجتبی پوربخش / حسام‌ محمودی

 

سایر قسمتهای پدر خوانده - مافیا : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30

حواشی سریال رئالیتی شو پدرخوانده ، مافیا

استفاده از فناوری ضبط ۳۶۰ درجه برای اولین بار در رئالیتی شو پدرخوانده، مافیا به روایت سعید_ابوطالب . این فناوری برای تسلط بیشتری گروه داوری بر روند بازی و جلوگیری از هرگونه تقلب تعبیه شده است!

شما میتوانید توسط دستگاه های هوشمند ویا حتی عینک های واقعیت مجازی، فینال را بدون کات و لحظه به لحظه دنبال کنید!

 تصویربرداری فصل اول پدرخوانده ، مافیا به روایت سعید_ابوطالب پایان یافت. در حالی که فصل اول از مجموعه رئالیتی شو جدید سعید ابوطالب با نام پدرخوانده در مراحل تدوین قرار دارد، فصول جدید ان در حال ساخت است.

پدر خوانده - مافیا قسمت اول پدر خوانده - مافیا قسمت 2 , دانلود پدر خوانده - مافیا قسمت سوم دانلود رایگان پدر خوانده - مافیا قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم پدر خوانده - مافیا قسمت ششم پدر خوانده - مافیا , قسمت 7 پدر خوانده - مافیا دانلود رایگان قسمت هشتم پدر خوانده - مافیا , سریال پدر خوانده - مافیا قسمت نهم , قسمت دهم سریال پدر خوانده - مافیا , لینک قسمت یازدهم پدر خوانده - مافیا , دانلود سریال پدر خوانده - مافیا قسمت دوازدهم , پدر خوانده - مافیا سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم پدر خوانده - مافیا , دانلود حلال قسمت پانزدهم پدر خوانده - مافیا , دانلود مجانی قسمت شانزدهم پدر خوانده - مافیا , خرید قسمت هفدهم پدر خوانده - مافیا زمان پخش قسمت هجدهم پدر خوانده - مافیا سایت رایگان پدر خوانده - مافیا قسمت نوزدهم , پدر خوانده - مافیا 20 ,

دانلود سریال پدر خوانده - مافیا , داستان سریال پدر خوانده - مافیا , سریال پدر خوانده - مافیا چند قسمته , سریال پدر خوانده - مافیا چه روزهایی پخش میشه , سریال پدر خوانده - مافیا چند قسمت است  , دانلود پدر خوانده - مافیا 21 قسمت بیست و دو پدر خوانده - مافیا ,  پدر خوانده - مافیا قسمت 23 ,  لینک دانلود پدر خوانده - مافیا 24 , لینک رایگان قسمت 25 پدر خوانده - مافیا , لینک پدر خوانده - مافیا بیست و شش , قسمت 27 پدر خوانده - مافیا , قسمت بیست و هشتم پدر خوانده - مافیا رایگان , پدر خوانده - مافیا 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 پدر خوانده - مافیا


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا