ثبت مشاور
+
با عرق بدنتان موبایل و دستگاههای برقی را شارژ کنید
اخبار داغ

با عرق بدنتان موبایل و دستگاههای برقی را شارژ کنید

کامپیوتر من : شارژ کردن موبایل با عرق بدن امکان پذیر خواهد شد محققان پچ پوستی را اختراع کرده اند که با آن میتوان دستگاه های برقی را با استفاده از عرق بدن شارژ کرد این پچ پوستی با استفاده از سوخت زیستی که عرق بدنایجاد میکند موبایل و دستگاه های
بالا